Застапеност на жените и мажите во државни институции на раководни работни места

На графикот се прикажани податоци преземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите на раководни позиции во државните органи и институции во 2010 година.

Како што може да се види од графикот во јав...

Застапеност на жените и мажите во судовите на раководни работни места

На графикот се прикажани податоци преземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите во државните органи и институции во 2010 година, во овој график конкретно за раководните места во судовите.

Како ...

Застапеност на жените и мажите во здравствени установи на раководни работни места

На графикот се прикажани податоци за бројот на мажи и жени на раководни места во здравствените установи, преземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите во државните органи и институции во 2010 година.
<...

Кандидати и избрани членови во општинските совети (локални избори 2009 и 2013)

На графикот се презентирани кандидати и кандидатки и избрани членови во општинските совети на локалните избори во 2009 и 2013 година. Како што може да се види од графикот застапеноста на жените е помала и кај кандидатите и кај избраните советниц...

Просечно дневно користење на времето на домашни активности според статусот на пазарот на труд

На графикот е прикажано просечното дневно користење на времето за домашни активности на вработените, невработените и економски неактивните лица, односно прикажани се разликите во посветеното време за домашни активности меѓу граѓаните со различен с...