Просечно дневно користење на времето на вработените лица

На графикот е прикажано просечното дневно користење на време на вработените лица.

Од графикот се гледа дека вработените жени во домашни обврски поминуваат во просек 2 часа и 4 минути повеќе од мажите, додека вработените мажи во сл...

Просечно дневно користење на времето на невработените лица

На графикот е прикажано просечното дневно користење на време на невработените лица, односно оние граѓани кои немаат и активно бараат работа.

Од графикот се гледаат значајни разлики во користење на времето меѓу економски неактивн...

Просечно дневно користење на времето на економски неактивните лица

На графикот е прикажано просечното дневно користење на време на економски неактивните лица, односно лицата кои се неактивни на пазарот на труд (оние кои не се вработени и не бараат работа).

Од графикот се гледа дека значајни разл...

Вработени во јавните установи за згрижување и воспитание на деца

На графикот се прикажани податоци од годишното истражување за јавните установи за згружување и воспитување на деца на Државниот завод за статистика од 2011. Прикажан е вработениот кадар поделен по категории, меѓу кои и раководниот кадар во градин...

Застапеност на жените и мажите во државните органи на раководни работни места

На графикот се прикажани податоци превземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите на раководни места во државните органи и организации во 2010 година.

Како што може да се види од графикот најголе...