Ученици-студенти сместени во домови-интернати

Во графикот е прикажан бројот на ученици и студенти сместени во домовите/интернатите низ Република Македонија.

Од прикажаните податоци произлегува дека од 2000 година до 2013 година машките ученици и студенти се константно побројни...

Корисници на социјална парична помош (број на домаќинства)

На графикот е претставен бројот на домаќинства корисници на социјална парична помош за по години, за периодот 2000 - 2014 година. Дополнително, претставени се и податоците во колку од домаќинствата носители (директни приматели) на социјалната пари...

Вработени инвалиди во организации за професионална рехабилитација

На графикот е прикажан бројот на вработени инвалиди во организации за професионална рехабилитација.

Како што може да се види од графикот, многу поголем број на мажи инвалиди се вработени во организациите за професионална рехабилитац...

Кандидати, кандидатки и избрани пратеници на парламентарни избори 1990 - 2011

На графикот се прикажани кандидатите, кандидатките и избраните пратеници во собранието на РМ на сите парламентарни избори во независна Македонија.

Од графикот може да се види дека до воведувањето на афирмативни мерки (квоти) со зако...

Кандидати, кандидатки и избрани градоначалници и градоначалнчки на локални избори 1996 - 2013

На графикот е претставен бројот на кандидати, кандидатки како и избрани градоначалници и градоначалнички на локалните избори во Македонија од 1996 до 2013 година.

Како што може да се види од графикот, мажите доминираат и кај кандидат...