Писмено и неписмено население во Македонија

Писмени и не писмени лица во Република Македонија

Употреба на мобилен или паметен телефон

На графикот се претставени податоци за тоа колку мажите и жените користат мобилен или паметен телефон. Повеќето од луѓето користат мобилен или паметен телефон и тоа 66% од жените и 70.7% од мажите. Разликата е позначајна кога станува збор за употр...

Очекувана должина на живот и здрави години

Табелата ни укажува на просечните животни години и просечниот број на здрави години. Можеме да заклучиме дека жените и во 1990 и во 2010 жените живеат подолго, а и имаат повеќе здрави години.

Од 1990 до 2010 просечните животни години ...

Дипломирани студенти според научната област

Бројот на запишани студенти според структурата покажува дека во континуитет од 2010 до 2017 година се забележува значителна разлика помеѓу бројот на студентки и студентки на техничко – технолошките науки, на медицинските науки и општествените и ху...

Деца во детски градинки од 2000 до 2011

Во графикот се прикажани податоците за деца во градинки во временскиот период од 2000 година до 2014 година.

Од прикажаните податоци забележуваме поголем број на машки деца од оној на женски деца во градинките низ Македонија. Овие ...