Студенти во високото образование по научни области

На графикот е претставен бројот на студенти во високото образование во секоја од научните области, во учебната 2008/2009 година.

Студентите во најголем број студираат на општествените науки, каде разликата помеѓу женските (62%) и машкит...

Деца во јавните установи за згрижување и воспитание - детски градинки, според возрасни групи

На графикот се претставени податоци за деца во јавните установи за згрижување и воспитание - детски градинки, според возрасни групи во 2011 година. Од податоците се гледа дека речиси кај сите возрасни групи има повеќе машки од женски деца во гради...

Процент на луѓе кои напуштиле образование и обука

Табелата ни укажува на процент на млади на возраста од 20 до 24 години кои го напуштиле образованието или обуката што ја посетувале.

Во текот на последните години може да се забележи намалување на процентот на напуштање на образование...

Просечно дневно користење на времето на вработените родители за грижа на своите деца

На графикот е прикажано просечното користење на времето на вработените жени и мажи за директна грижа на своите деца, во зависност од возраста на децата и нивниот брачен статус. Под грижа на деца се подразбира физичка грижа, надгледување, играње, у...

Број на пензионери и пензионерки во Р. Македонија

На графикот е прикажан бројпт на пензионери и пензионерки во Р. Македонија. Како што може да се види, право на пензија имаат остварено многу поголем број мажи отколку жени.