Префериран работен сектор на младите

На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање "Во идеални услови каде би сакале да работите и да градите кариера?"

Како што се гледа од графикот најголем број од младите го преферираат приватниот сектор и тоа како сопствен...

Што планираш да правиш по завршувањето на моменталното образование ?

На графикот се претставени одговорите од анкетно прашање "Што планираш да правиш по завршувањето на моменталното образование?" поставено на оние млади кои се наоѓаат во овразовен процес (во тој момент 47% од вкупниот број млади)

Пра...

Вкупно млади во Македонија

График e од истражувањето “Процени на населението на 2012 – 2015”. Графикот го претставува вкупниот број на млади лица во Република Северна Македонија за периодот 2006 - ...

Просечна возраст при склучување прв брак

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучените бракови во 2013 година, во споредба со претходната година, е намален за 0.1% и изнесува 13 982 склучени брака.

Најмногу бракови во текот на годината се склучени ...

Корисници на социјална заштита 2018

На графикот е претставен бројот на малолетните и полнолетните корисници на социјална заштита во Република Северна Македонија за 2018 година. Социјална заштита п...