План за највисоко завршено образование

Што се однесува до плановите за највисоко завршено образование, значителен процент од двата пола очекуваат да завршат дипломски и постдипломски студии, од што може да се заклучи дека аспирациите на младите во однос на нивното образование се големи...

Во која област би сакале да студирате ?

На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање - "Во која област би сакале да студирате ?"

Најголем дел од женските испитанички сакаат да студираат на трговија, економија, бизнис администрација, потоа следуваат: право, приро...

Дали живеете во истото место во кое сте израснале ?

На графикот се претставени одговорите од анкетно прашање "Дали живеете во истото место во кое сте израснале?"

Прашалникот е спроведен во 2012 година на национален репрезентативен примерок од 1204 млади граѓани на РМ на возраст од 15 ...

Која е вашата најважна цел во животот ?

На графикот се претставени одговорите од анкетно прашање "Која е вашата најважна цел во животот?"

Прашалникот е спроведен во 2012 година на национален репрезентативен примерок од 1204 млади граѓани на РМ на возраст од 15 до 29 години...

Колку изнесува најниската месечна плата под која не би прифатиле работа ?

На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање - "Колку изнесува најниската месечна плата под која не би прифатиле работа?" од телефонска анкета на која одговарале млади од целата држава, спроведена во 2012 година.

На графи...