Инциденца на диабетес

Прикажаните податоци го претставуваат бројот на мажи и жени заболени од дијабетес за периодот 1996 - 2006.

Лица лекувани во психијатриски центри

На графикот е прикажан бројот на лекувани болни од ментално заболување во психијатриските центри за периодот 1998 - 2012 година, според полот.

Иако постојат осцилации во одредени години, бројот на лекувани лица во психијатриските се з...

Лица лекувани од алкохолна психоза

Во графикот се претставени бројките на жени и мажи кои се лекувани од алкохолна психоза. Алкохолна психоза најчесто е предизвикана од апстиненција од алкохол кај лицата зависници од алкохол.

Податоците ни укажуваат дека со текот на го...

Преглед на просечните исплатени средства за социјална парична помош

Во графикот е претставен преглед на просечните исплатени средства (во денари) за социјална парична помош од 2004та до 2006та година. Како што може да се види од графикот многу поголем број приматели на парична помош се мажи.

За точниот...

Преглед на буџетот за програма за подготовка за вработување

На графикот процентуално се преставени жени и мажи како корисници на обуки, преквалификации, пилот обуки и др.

Впечатливо е тоа што во првите две категории на обуки жените се значително позастапени со 79.4% и 70.4%, а во последната ка...