Работоспособно население според економска активност и школската подготвеност

Во графикот се претставени жени и мажи поделени според степенот на образование и положбата на пазарот на труд.

Податоците ни покажиуваат дека со зголемувањето на степенот на образование се зголемува и стапката на вработеност. Тоа е...

Застапеноста на жените во раководните тела на здруженија, компании и акционерски друштва

Во графикот е претставен процент на жените во раководните тела на 170 здруженија и организации, 93 акционерски друштва и 30 компании од 200 најуспешни.

Податоците произлегуваат од непубликувано истражување на Реактор.

Лица заболени од диабетес

На графикот е прикажан бројот на евидентирани лица заболени од диабетес за периодот 1997 - 2006, според полот.

Бројот на евидентирани лица заболени од диабетес е во постојан пораст: од 9701 лице во 1997 имало, до 28137 во 2006 година, згол...

Број на гинеколози во Р.М.

На графикот се прикажани податоците за бројот на гинеколози во Република Македонија од 1998 до 2012.

Достапноста до здравствена нега за жените често претставува проблем, особено во руралните средини каде што често единствениот гине...

Болнички морбидитет

На графикот се прикажани податоци за бројот на лица заболене со одредени болести, според полот.

Како што може да се забележи, кај три од петте групи на болести (болести на циркулаторниот систем, на респираторниот систем и дигестивниот ...