Население

Во табелата е прикажано вкупното население во Република Северна Македонија, поделено по род во периодот од 1994та до 2017та година.

Населението низ годините константно се зголемува, освен во 2002та година каде бележи мал пад (годината п...

Живородено население

Во табелата е прикажано живороденото население во Република Македонија, поделено по род, во периодот од 1994та година до 2017та година.

Бројот на живороденото население во Република Македонија се намалува низ годините, освен во 2000та и...

Ученици во основните училишта во Република Македонија по учебни години

На графикот се претставени бројот на ученички и ученици во временскиот период од 2000 до 2020.

Податоците укажуваат на фактот дека се помалку деца се дел од основното училиште. Тоа говори во полза на теоретичарите кои ја застапуваат...

Дипломирани студенти на додипломски студии во Република Македонија

На графикот е прикажан бројот на дипломирани студентки и студенти за секоја година соодветно во периодот од 2000та до 2014та година во Република Македонија.

Бројот на дипломирани студентки на додипломски студии во Република Македонија...

Вработени според економскиот статус во РМ [1996-2014]

На графикот се прикажани вработените според економскиот статус, поделени по род во периодот 1996та до 2014та година. Економскиот статус подразбира вработен/а, работодавец/вка, вработен/а за сопствена сметка, неплатен/а семеен/семејна работник/чка....