Институт за здравствена метрика и евалуација

Институтот за здравствена метрика и евалуација е независен истражувачки центар за идентификување на најдобрите стратегии за да се изгради поздрав свет. Со мерење на здравјето, следење на програмата на ефикасноста, изнаоѓање начини да се зголеми зд...

Квалитативното учество на жените во јавниот и политичкиот живот во единиците на локалната самоуправа

Целта на истражувањето е анализа на квалитативното учество на жените во јавниот и политичкиот живот во единиците на локалната самоуправа и добивање заклучоци кои ќе бидат во функција за надминување на евентуалните констатирани слабости. Анализата ...

Социјалната заштита на деца, млади и возрасни лица, 2011-2012

Статистичкиот преглед содржи податоци за корисниците на социјална заштита и формите, мерките и услугите во 2011 година, податоци за установите за сместување и згрижување на деца без родители и родителска грижа, за установите за згрижување на лица ...

МАКСТАТ БАЗА НА ПОДАТОЦИ на ДЗС

МАКСТАТ базата на податоци е датабаза на Државниот завод за статистика, која во себе ги содржи податоците од најголемиот број на истражувања на ДЗС. Датабазата е поделена на повеќе тематски области, кои дополнително се поделени во повеќе категории...

Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот и приватниот живот: Родова анализа

Публикацијата „Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот живот: Родова анализа“ е подготвена врз основа на репрезентативно национално истражување спроведено во 2014 година во рамките на проектот „Совет за родова еднаквост“, имплементирано од стр...