Национално истражување за исхраната во Македонија 2011

Целта на анкетата е да се дадат најнови информации за нутритивниот статус на жените и децата во Македонија. Извештајот особено се осврнува на застапеноста на анемијата со цел да се понудат докази за поддршка на програмите за збогатување (форти...

Здравјето и здравствената заштита на населението во Р. Македонија

Здравјето и здравствената заштита на населението во Р. Македонија

Запоставени и жигосани: анализа на состојбата: сексуална злоупотреба на деца

Овој Истражувачки извештај е подготвен од проф. Виолета Чачева, раководител на Центарот за криминологија на Институтот за социолошки и политичко - правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и Стојанка Мирчева, ас...

Родово-буџетска анализа на социјалната заштита и активните политики за вработување во Р. Македонија

Родово-буџетската анализа на активните политики на вработување и социјалната заштита како дел од првиот пилот проект за родово буџетирање што го спроведува МТСП на национално ниво е иницирана со цел да се утврди степенот на вклученост на родови...

Нееднаквост кај здравјето на младите

Овој меѓународен извештај на Фондот за здравствено однесување кај деца на училишна возраст е најсодржинската студија на оваа тема. Истата ги претставува клучните наоди на моделите на здравје кај младите луѓе во 41 земји и региони низ Европа и Севе...