Социјалната работа низ родовата призма – ризици и услуги

Издавањето на оваа публикација е резултат на проектот „Вградување на родовата рамноправност во социјалната работа низ родова анализа и зголемување на капацитетите преку истражување“ што Заводот за социјални дејности го спроведе во периодот од 18 ј...

Родот во телевизиските програми -Извештаи од анализите на родовите прашања и на прикажувањето мажите и жените во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање

Еднаквата родова застапеност во јавниот дискурс е директна слика, но и генератор на учеството на жените во јавната сфера (која првенствено ги вклучува професионалниот, политичкиот живот и граѓанското општество). За таа цел истражувањето анализираш...

Клучот за стаклената врата - Демистифицирање на проблемите на жените на пазарот на труд

Почетната точка за оваа студија беа високите стапки на економска неактивност кај жените во Македонија кои покажуваат дека женитесе ставени во значително неповолна положба на пазарот на трудво споредба со мажите. Откако ги разгледавме официјалните ...

Младите и пазарот на трудот

Студијата има за цел да придонесе за решавање на проблемот со невработеноста на младите на пазарот на трудот и нивната транзиција од образование до вработувањe. Во време на спроведување на студијата во почетокот на 2012 година, Македонија претстав...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...