Јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

Статистичкиот преглед содржи податоци за јавните установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки според должината на дневниот престој и исхраната, потоа податоци за број на деца кои се корисници на партиципација, број на деца според ...

Жените и мажите во Република Македонија

Публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвена од страна на Државниот завод за статистика претставува презентирање на нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските карактеристики на жените и на мажите в...

Анкета за работната сила

Анкетата за работната сила е еден од најзначајните извори на информации за случувањата на пазарот на трудот.

Оваа Анкета е најсеопфатно истражување на економската активност на населението и неговите демографски, образовни и други кар...

Анкета за користење на времето

Публикацијата “Користење на времето” ги презентира податоците од оваа област во Република Македонија. Во публикацијата се содржани статистички податоци од Анкетата за користење на времето, со референтен период 2009 година, спроведена од страна на ...

Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје

Насилството врз жените вклучува физичка, психичка и сексуалнa штета која е насочена против жените поради нивниот род. Оваа студија е обид да се обезбеди увид во родово-базираното насилство врз жените во јавните простори во градот Скопје во целина,...